Gegevens Troelstra Aquacultuur

 

Troelstra Aquacultuur B.V.

Gevestigd te (8507 CA) Rohel aan de Meerweg 1a

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51394782

Telefoonnummer 0513 552121

Contactpersoon voor privacy-zaken is: de heer J.J. Troelstra

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.kweekpaling.eu

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

 

Website

 

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Cookies

 

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

Persoonsgegevens

 

Algemeen, rechtmatigheid en doelen. De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen met de betreffende personen.

 1. Het tweede doel is de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten zelf, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.

 1. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • naam, adres, woonplaats

 • telefoonnummer, e-mailadres

 • IBAN nummer

 • KvK nummer

 • Btw-nummer

 • Overeenkomsten

 • financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten.

 1. Verstrekking aan derden.

Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan andere dan bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld. We verstrekken aan derden niet meer persoonsgegevens dan nodig of nuttig is in het kader van een overeenkomsten met onze klanten.

 1. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van een ict-dienstverlener. Het kan voorkomen dat ook deze entiteit (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.

 1. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie, zoals contracten, bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.

 1.     Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers.

 

Cameratoezicht

 

Ons terrein is voorzien van camerabeveiliging. Het enige doel hiervan is de beveiliging.

Camerabeelden worden na een week verwijderd, tenzij ze langer nodig zijn wegens (verdenking van) diefstal of schade.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

Rechten van betrokkene

 

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

 • Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.

 • Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.

 • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.

 • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Klacht

 

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken

 

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.